نقشه راه مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نقشه راه مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۵-۱۰-۰۴ ۱۴:۴۸

نقشه راه مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر همراستا با برنامه راهبردی معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تدوین شد. این نقشه راه که متضمن هشت بخش اصلی است مسیر ارتقای مرکز نشر دانشگاه تا سال ۱۳۹۹ را بشرح زیر روشن نموده است:
۱. ارتقا کمی و کیفی کتب منتشره
۲. انتشار کتب الکترونیکی در کنار کتب کاغذی
۳. انتشار کتاب به زبان انگلیسی در سایت بین المللی دانشگاه
۴. همکاری با ناشران برتر دانشگاهی در ایران
۵. همکاری با ناشران برتر در سطح جهان