امتیاز کتب الکترونیکی منتشره دانشگاه در ارتقا علمی اعضا هیات علمی دانشگاه

امتیاز کتب الکترونیکی منتشره دانشگاه در ارتقا علمی اعضا هیات علمی دانشگاه
۱۳۹۵-۱۱-۰۲ ۱۴:۵۷

با توجه به تغییرات فناوری پدید آمده در حوزه چاپ و نشر هیات رئیسه دانشگاه امتیاز علمی کتب الکترونیکی منتشره در مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر را معادل کتب کاغذی اعلام کردند.
بند ۶ مصوبه AUT-PR-۶۶۰۱ و نیز تبصره مربوطه بشرح زیر می باشد:
اداره انتشارات (مرکز نشر) دانشگاه مجاز است کتب مورد تصویب شورای نشر را با توافق صاحب اثر به صورت کاغذی ویا به صورت الکترونیکی منتشر نماید. در هر حال صاحب اثر از امتیاز یکسان در اموری همچون ارتقاء، تبدیل وضعیت، گرنت و سایر موارد مشابه برخوردار خواهد بود و تفاوتی بین کتب کاغذی و الکترونیکی منتشره توسط دانشگاه در این زمینه نخواهد بود.
تبصره ۱۸: مبنای پرداخت حق¬الزحمه صاحب اثر در خصوص کتب الکترونیکی جدول ۱ خواهد بود که هر شش ماه یک¬بار بر اساس وضعیت فروش واقعی محاسبه و پرداخت می¬شود.
تبصره ۱۹- کتاب¬هائی که به صورت کاغذی چاپ می¬شوند و به تشخیص شورای چاپ و نشر تعداد مخاطبان آن پس از سه سال کم باشد را می¬توان صرفا به صورت الکترونیک منتشر کرد. ساز وکار انجام این موضوع در قرارداد با صاحب اثر پیش¬بینی خواهد شد.