در هفته کتاب آیین نامه نشر بین الملل کتاب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای اقتصاد مقاومتی تصویب شد

در هفته کتاب آیین نامه نشر بین الملل کتاب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای اقتصاد مقاومتی تصویب شد
۱۳۹۵-۰۸-۱۷ ۱۴:۴۸

درهفته کتاب با حمایت ریاست دانشگاه و معاونت توسعه  ومدیریت منابع دانشگاه ،آیین نامه نشر بین الملل کتاب به تصویب رسید.براساس  این راهبرد مرکز نشر دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام به تولید ونشر کتاب به زبان انگلیسی خواهد کرد.این اقدام ضمن شناسایی توانمندی علمی دانشگاه های ایران به دنیا (اقتصاد دانش بنیان )در آمد خوبیبرای دانشگاهیان در میان مدت ودرازمدت خواهد داشتبا این کار ،تعداد مخاطبان کتب دانشگاه از 80میلیون نفر فارسی زبان به میلیاردها نفر در سراسر دنیا خواهد رسید